KRKDPWP

Komitet Rozwoju KDP w Polsce

Regulamin

Regulamin

Komitetu Rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce

 

§ 1

1. Komitet Rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce zwany dalej Komitetem jest powoływany przez Zarząd Krajowy SITK RP.

2. Zadaniem Komitetu jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej, opiniodawczej i publicystycznej w zakresie promowaniu idei budowy sieci kolei dużych prędkości w Polsce. Komitet skoncentruje swoją działalność w szczególności na:

a. projekcie budowy linii Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań,

b. modernizacji linii CMK do parametrów linii dużych prędkości,

c. włączeniu projektu budowy linii C30/1 Kraków – Tymbark – Muszyna/Zakopane) w sieć krajowych połączeń kolejowych dużych prędkości,

d. inicjowaniu innych projektów linii dużych prędkości, w szczególności tych włączających Polskę w europejską sieć kolei dużych prędkości.

Komitet będzie dążył do ujęcia planów budowy sieci kolei dużych prędkości w obowiązujących w kraju regulacjach prawnych.§ 2

1. Komitet swoje zadania realizuje m.in. poprzez:

a. współpracę z organami władzy publicznej, zainteresowanymi podmiotami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,

b. inicjowanie i udział w tworzeniu lobbingu środowiska na rzecz transportu,

c. wspieranie inicjatyw inwestycyjnych,

d. inicjowanie analiz, udział w konsultacjach,

e. prowadzenie portalu internetowego promującego ideę budowy nowych linii,

f. działalność publicystyczną,

g. organizację konferencji naukowo-technicznych, seminariów itp.

2. Komitet współpracuje i koordynuje działania przy współpracy z Sekcją Kolejową SITK RP.

§ 3

1. Członkami Komitetu są specjaliści w zakresie tematycznym objętym zakresem zadań Komitetu i przedstawiciele członków wspierających.

2. W ramach Komitetu mogą być powoływane Zespoły do prowadzenia i koordynacji prac w poszczególnych obszarach działalności Komitetu.

3. Decyzje o powołaniu Zespołów podejmują członkowie Komitetu.

4. Pracami Zespołu kieruje wybrany przez członków Komitetu jego Przewodniczący.

§ 4

1. Pracami Komitetu kieruje Prezydium.

2. Przewodniczący Komitetu jest powoływany przez Zarząd Krajowy SITK RP na okres kadencji Zarządu.

3. Prezydium na okres kadencji władz Komitetu składa się z Przewodniczącego Komitetu, Przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejowej SITK, Sekretarza Komitetu i Przewodniczących poszczególnych Zespołów. Funkcję zastępcy Przewodniczącego pełni wybrany przez członków Komitetu jeden z członków Prezydium.

4. Zebrania plenarne Komitetu i Prezydium odbywają się w miarę potrzeby.

5. Przewodniczący Komitetu uczestniczy posiedzeniach Rady Prezesów SITK RP z głosem doradczym.

6. Obsługę biurową Komitetu wykonuje Oddział SITK RP w Łodzi.

7. Sekretarzem Komitetu jest Sekretarz Oddziału SITK RP w Łodzi.


§ 5

1. Zebrania plenarne Komitetu prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego zebrania.

3. Sekretarz sporządza protokół każdego zebrania krajowej sekcji i odpis przekazuje do Biura Zarządu Krajowego SITK RP.


§ 6

1. Komitet pracuje na podstawie rocznych planów pracy.

2. Przewodniczący Komitetu przygotowuje roczne syntetyczne sprawozdanie z działalności Komitetu i przedkłada Zarządowi Krajowemu SITK.

§ 7

1. Koszty rzeczowe wynikające z działalności Komitetu, pokrywane są ze składek członków wspierających i dochodów z działalności Komitetu.

2. Komitet działa w oparciu o plan pracy i preliminarz wydatków uzgodniony z członkami wspierającymi oraz zatwierdzony przez Prezydium Komitetu.

3. Udział członków Komitetu w zebraniach finansowany jest przez członków wspierających delegujących pracowników oraz dla pozostałych członków przez oddziały SITK RP z których są delegowani.

Szukaj

Partnerzy

Aktualności

  Francja: Region Pays de La Loire finansuje projekt  modyfikacji ośmiu elektrycznych jednostek trakcyjnych SNCF TER do obsługi regionalnych przewozów na linii kolejowej dużych prędkości pomiędzy Le Mans i Rennes. Po modyfikacjach będą one jeździły z prędkością maksymalną  do 200 km/h.

źródło: www.railwaygazette.com

Technika

Równocześnie z serią 500, zamierzano opracować pociąg, który byłby sumą dotychczasowych doświadczeń uzyskanych podczas testów oraz normalnej eksploatacji jednostek już eksploatowa­nych.

Więcej…